Spelen vanut verbeelding

Spelen is de kunst


Kunst om de Levenskunst

The Magic Teacher

Op Ludiek Pedagogiek  beschrijven we  in het verlengde van de beide kwintetten vijf vakspecifieke didactische kwaliteiten van de begeleider in spel/drama/theater en de daarmee samenhangende algemeen onderwijskundige kwaliteiten. We verwijzen naar deze site via onderstaande links.

Iedere begeleider ontwikkelt tijdens een lerarenopleiding deze algemene kwaliteiten min of meer. De richting ‘onderwijs’ van de kunstvakopleidingen schenken er echter veelal slechts globaal aandacht aan. Vandaar dat we er hier apart bij stilstaan.

Spel/Drama/Theater is een kwetsbaar vak: jongeren moeten zichzelf als materiaal inzetten en alle pogingen op de spelvloer zijn voortdurend door groepsgenoten te volgen.

Een veelzijdig begeleider is zowel inspirator, instructeur, medespeler, regisseur en recensent. Daarnaast is z/hij nog de pedagoog/agoog/didacticus, afhankelijk van de situatie, zoals de behoefte van de spelers, de fase in een leerproces en de eisen die we stellen aan een presentatie.

Begeleiders blinken veelal uit in enkele van de hier genoemde kwaliteiten en kleuren daarmee de begeleiding van hun spelers. Door zich het hele scala bewust te worden, kan ieder streven naar allround begeleiden tot zelfverantwoordelijke volwassenen.

We zeggen dat een kind/volwassene kan                        denken, voelen en willen.
We respecteren mensen met                                         zelfdiscipline, flexibiliteit en perspectieven. 
Op vrije mensen kun je bouwen, ze disciplineren zichzelf, zijn daarvoor niet afhankelijk van geloof of wetgeving. 

Welke voorwaarden stelt dit aan inclusief onderwijs?

 • Ruimte - tijd voor degenen die willen leren
 • Dynamiek in het aanbod om jongeren geboeid te houden.

Als aan deze voorwaarden wordt voldaan, ontstaat openheid - betrokkenheid en interesse.  Pas dan wordt leren meer dan verplichtingen uitvoeren.

Alle werkelijkheid kan door spel onderzocht worden: actualiteiten, misverstanden, lesstof uit schoolvakken, visie verschillen, misstanden. Het ludieke biedt vrijheid en daardoor  geniet ieder van het floreren binnen een leerproces.

Een Magic Teacher focust vanuit het ludieke op enkele cruciale elementen. Z/hij gaat beseffen waar haar/zijn natuurtalenten als begeleider liggen en waarin z/hij zichzelf verder kan uitdagen ( zie verder hieronder).
Zij daagt jongeren optimaal  uit tot het verleggen van grenzen (kunnen, durven, weten) door zichzelf onderstaande vragen te stellen over een te ondernemen lesactie:        

 • wat zegt het hen?
 • wat doet het hen?
 • wat kunnen ze ermee?
 • wat willen ze ermee?

Onderzoek hoe de te bieden leerstof het meest aansluit bij hun inzicht en vaardigheden op dit moment. (flow)

Tijdens de schooljaren is het belangrijk dat kinderen en jongeren begeleid worden in hun persoonlijke ontwikkeling naar een zelfsturend authentiek mens. Gebeurt dit tijdens vruchtbare confrontaties, dan wordt schoolgaan inspirerend en verleidelijk. 
Spel laat spelers van binnenuit betrokken zijn, begeleiders kunnen daar veel aan bijdragen.

 • In de Inspirator bespreken we hoe je de verbeelding kan oproepen die het verbeeldingsvermogen van de spelers voedt.
 • In de observator bespreken we het scala aan talenten dat in een groep aanwezig is. Als begeleiders spelers hierin bevestigen, leveren ze graag hun aandeel.
 • In de procesinitiator geven we handreikingen voor het optimaliseren van betrokkenheid bij een leerproces. Als spelers zich niet betrokken voelen bij wat we van hen vragen, sluipen verschillende virussen het leerproces binnen en blokkeren het groeiproces van een flow door: ruis,  het spelen op de automatische piloot, afstandelijkheid, onverschilligheid, commentaar.
 • In de Instructeur bespreken we hoe je beeldende instructies geeft, opdat de spelers zien wat jij als begeleider bedoelt.
 • In de begeleider als ontwerper bespreken we de voorwaarden voor een goede les: een doelgerichte opbouw met voldoende nieuwe en vertrouwde onderdelen. Spelers willen weten waar ze aan toe zijn, waarheen ze op weg gaan, maar willen dan ook iets verrassends, geheimzinnigs, spannends.
 • In de begeleider als organisator bespreken we mogelijkheden om de ruimte efficiënt om te bouwen, de beperkte tijd goed te gebruiken, te variëren in groepsvorming, om aan te sluiten bij het moment en centraal te begeleiden. In de begeleider als leerplanontwerper lichten we toe hoe je een leerplan schrijft.
 • In de Medespeler bespreken we de mogelijkheden van meespelen waarmee je de spelwerkelijkheid kan vergroten en de spelspanning kan doen toenemen.
 • In de begeleider als grensbewaker bespreken we haar grenzen en flexibiliteit. Als je niet ontspannen voor de groep staat, komt een les niet tot leven. Het ontbreekt dan zowel begeleider als spelers aan openheid voor het hier en nu.
 • In de uitdager staan we stil bij het precaire proces van eigen inventiviteit honoreren en jongeren uitdagen om grenzen van het kunnen te overschrijden.
 • In de Regisseur bespreken we hoe je spelverbeteringen kan aanbrengen vanaf de kant om spelkwaliteit te ontwikkelen.  
 • In de Recensent wijzen we op de waarde van het laten begrijpen door spelers waar het om draait, opdat ze zelfstandig verder kunnen werken. Het spanningsveld tussen subjectieve keuzes van de beoordelend begeleider, objectieve feiten van het leerproces en vaardigheden van de jongeren, is gecompliceerd.

We bieden we een vragenlijst waarmee je kunt vaststellen of er sprake is geweest van magic teaching gedurende een les of een project.